Press

Varsågod
Här finns bild på boken och av författaren Patrick Stahl att ladda ner.
Bilderna på Patrick får bara publiceras om Anna Thorbjörnsson anges som fotograf.

 

Boken Stark

Patrick Stahl

Patrick Stahl